top of page

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Bevezetés

 

A Marom Klub Egyesület, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit. Kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos magyar jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő Adatvédelmi tájékoztatója folyamatosan elérhető az 1.2. pontban megadott honlapon. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására azzal, hogy az esetleges változásokról kellő időben értesíti az adatkezeléssel érintetteket.

Az Adatkezelő elkötelezett támogatói személyes adatainak védelme mellett, kiemelten fontosnak tartja információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

1. Adatkezelő megnevezése

 

Marom Klub Egyesület

 1. Adatkezelő elérhetőségei:

Képviseli: Schönberger Ádám

Székhely: 1073 Budapest, Akácfa utca 58. 1. em. 4.

E-mail: info@marom.hu

 

 1. Adatkezelő honlapja: http://auroraonline.hu/http://marom.huhttps://szabadterek.hu/

 

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről: https://www.naih.hu/files/GDPR_TXT_HU.pdf 

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény: 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV 

 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0300100.TV

 

3. Támogatás nyújtásával összefüggésben történő kommunikációhoz kapcsolódó adatkezelés

 

3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 

személyes adat

adatkezelés célja

név

azonosítás

e-mail cím

kapcsolattartás, kommunikáció támogatás nyújtásával összefüggésben

e-mail üzenetek

 

3.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az érintett tájékoztatáson alapuló, önkéntes, kifejezett hozzájárulásán alapul. A személyes adatainak kezeléséhez adott önkéntes hozzájárulását bármikor visszavonhatja az 1.1. pontban megadott elérhetőségeken, valamint az e-mail üzenetek láblécében elhelyezett hivatkozásra kattintva. A hozzájárulás visszavonását követően Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül törli a személyes adatait.

 

3.3. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az Adatkezelő megszűnését követő 30. napig kezeli.

 

4. Hírlevél küldése céljából történő adatkezelés

 

4.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 

személyes adat

adatkezelés célja

név

azonosítás

e-mail cím

a címzett teljes körű általános vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő szolgáltatásairól, programjairól, tevékenységéről, az Adatkezelővel kapcsolatos hírekről

 

4.2. Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

 

4.3. Az adatkezelés időtartama

 

Az Adatkezelő a személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását elektronikus úton az info@marom.hu e-mail címre küldött üzenetében, illetve a hírlevelek láblécében elhelyezett leiratkozásra szolgáló hivatkozásra kattintva vagy postai úton, a 1084 Budapest, Auróra utca 11. címre küldött levelében bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét.


 

5. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

 

5.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő szervezet képviselője, valamint kommunikációs munkatársa férhetnek hozzá annak érdekében, hogy Ön és az Adatkezelő kapcsolatot tartsanak egymással.

Az Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe egyes adatkezelési műveletek elvégzéséhez. Az Adatkezelő a személyes adatainak tárolására a google drive online fájltároló szolgáltatást alkalmazza, amelyet a Google LLC üzemeltet. Ez lehetővé teszi állományok online tárolását és megosztását. A Google adatvédelmi irányelvei itt olvashatóak.

Előfordulhat továbbá, hogy az Adatkezelőnek jogszabályi előírás alapján hatóságok vagy kormányzati szervek részére át kell adnia az Ön személyes adatait. Átadhatunk továbbá Önnel kapcsolatos személyes adatokat akkor is, ha ezt nemzetbiztonsági, jogérvényesítési vagy egyéb közérdekű szempontból szükséges. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

5.2. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatát védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a hozzáférés célhoz kötött, a hozzáféréshez jogosultak köre korlátozott és pontosan nyilvántartott, valamint az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a hatályos jogszabályoknak megfelelő, az adatkezelés menetét részletesen előíró belső szabályzata alapján jár el.

 

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

6.1. A tájékoztatás kéréshez (hozzáféréshez) való jog

Ön az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet az alábbiakról:

- az Adatkezelő milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli,

- az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az Adatkezelő az Ön kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

 

6.2. A helyesbítéshez való jog

Ön az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az Adatkezelő helyesbítse személyes adatait, továbbá önállóan módosíthatja megadott e-mail címét. Az Adatkezelő a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 

6.3. A törléshez való jog

Ön az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 • Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • Ön tiltakozik, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 • az Ön személyes adatait jogellenesen kezelték;

 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A törlési kérelmet az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, továbbá a törlési kérelem teljesítéséről vagy a törlési kérelem jogszerű indokon alapuló megtagadásáról az Ön által megadott elérhetőségen értesíti.

 

6.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Ön 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül benyújtott kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbiak valamelyikének teljesülése esetén:

 • ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozhat, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozhat, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Az Adatkezelő a korlátozott személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Az Adatkezelő Önt a korlátozás feloldásáról köteles előzetesen tájékoztatni.

 

6.5. A tiltakozáshoz való jog

Ön az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő a személyes adatait 

 • közvetlen üzletszerzés céljából,

 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához,

 • az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése céljából,

 • tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kezeli. 

 

Tiltakozás esetén, ha az a közvetlen üzletszerzésre vonatkozik, úgy az Adatkezelő a továbbiakban közvetlen üzletszerzés érdekében az Ön személyes adatait tovább nem kezeli. Egyéb esetben az Adatkezelő a tiltakozást indokolatlan késedelem nélkül megvizsgálja és annak megalapozottságáról döntést hoz, a döntésről pedig Önt írásban tájékoztatja.


 

6.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, valamint jogosult arra is, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje az Adatkezelőtől személyes adatainak egy másik adatkezelőhöz továbbítását.

 

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén kérjük, hogy először vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelővel az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül a helyzet békés, megegyezésen alapuló rendezése érdekében. Amennyiben a helyzet nem kerül rendezésre tárgyalásos úton vagy nem kívánja ezt a módot igénybe venni, úgy a következő jogérvényesítési lehetőségei vannak:

 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:
  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  Telefon: +36 (1) 391 1400

Fax: +36 (1) 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

 

 • Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 

8. Értelmező rendelkezések

 • Személyes adat: az Önnel kapcsolatba hozható adat, így például az Ön neve, email címe, arcképe, hangja, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az ezekből levonható következtetés.

 • Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy (pl. korlátolt felelősségű társaság), illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (pl. egyesület), amely meghatározza az adatok kezelésének célját, illetve meghozza és végrehajtja vagy végrehajtatja az adatkezelésre vonatkozó döntéseket.

 • Adatkezelés: az adatokon végzett művelet, így például a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, törlése, megsemmisítése, kép- vagy hangfelvétel készítése stb.

 • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, így például az adatok tárolásának biztosítása, könyvelési feladatok ellátása. 

 • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

 

8. Egyéb

8.1. Jelen adatkezelési tájékoztató 2019. június 1-én lép hatályba.

bottom of page