top of page

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Bevezetés

 

A Marom Klub Egyesület, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit. Kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos magyar jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő elkötelezett támogatói személyes adatainak védelme mellett, kiemelten fontosnak tartja információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

A Marom Klub Egyesület adatkezeléseiről

 

A Marom Klub Egyesület mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”, „Egyesület”) ezúton tájékoztatja közösségének tagjait, a honlapját látogatókat, programjain, szeánszain, projektjeiben regisztrált résztvevőket, hírlevélre feliratkozókat (a továbbiakban: Érintett, Ön) a birtokába jutott és általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, valamint az érintett jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. 

 

A www.marom.hu (a továbbiakban: Weboldal), a www.auroraonline.hu és a www.szabadterek.hu, a www.zsidokultura.hu domain neveken elérhető weboldalak az Adatkezelő saját honlapjainak minősülnek. A Weboldalak Magyarországon található szerverről üzemelnek. 

 

Az Adatkezelő az Adatkezelési Tájékoztatója mindenkori hatályos változatát a www.marom.hu Weboldalán teszi közzé. A Felhasználó a Weboldal használatával, az egyes programokra történő regisztrációval egyidejűleg elfogadja a Tájékoztatóban foglaltakat, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót. 

A www.marom.hu Weboldalról más Internetes oldalakra való csatlakozás lehetősége az Ön kényelmét szolgálja. Előfordul, hogy közösségszervező Egyesületünk a jelen Weboldal felületén tájékoztatást nyújt a céljaival megegyező értékeket valló civil közösségek, támogató szervezetek aktivitásáról. Amikor ezen kapcsolódási lehetőségeket Ön igénybe veszi, a jelen Weboldalt el fogja hagyni. A Weboldalt működtető Egyesületnek ezen további kapcsolódó Internetes oldalakat teljességükben áttekinteni nem áll módjában, azokat ellenőrizni nem tudja, így az oldalakért vagy azok tartalmáért, adatkezelési tevékenységéért felelősséget nem vállal. 

1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 

 • „érintett”: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy; az Egyesület jelenlegi tevékenységeit tekintve lehetnek tagok, önkéntesek, honlap látogatók vagy programokon résztvevők.

 •  „személyes adat”: az érintettre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy képmása, testi, fiziológiai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára, vallási meggyőződésére vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon az alkalmazott eljárástól függetlenül - így automatizált vagy papír alapon – végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége. 

 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;   

 • „résztvevő”: az a természetes személy, aki valamely programszervező, illetőleg a személyesen történő jelentkezés alkalmával részére átadott (online) jelentkezési lap kitöltésével valamely programon, történő részvételi szándékát jelzi, illetőleg valamely programon, szeánszon részt vesz.  

 • „hozzájárulás”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;  

 • „honlap/weboldal”: www.marom.hu 

2. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

 

Adatkezelő megnevezése: Marom Klub Egyesület 

Adatkezelő nyilvántartási száma: 01-02-0010082 (Fővárosi Törvényszék)

Adatkezelő adószáma: 18178577-1-42

Adatkezelő székhelye: 1084, Budapest, Auróra utca 11. 

Képviseli: Schönberger Ádám 

Adatkezelő e-mail címe: info@marom.hu

 

3. AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI

 

Az Adatkezelő a személyes adatok felvételét, kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon végzi. Tisztességes és átlátható az eljárás, amennyiben az Érintett hozzáférhető, közérthető módon megfelelő tájékoztatást kap arról, hogy adatait hogyan gyűjtik vagy milyen egyéb módon kezelik.  Amennyiben az adatközlő nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az Érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

4. KÜLÖNLEGES ADAT KEZELÉSE 

 

Vallási meggyőződésre vonatkozó adat kezelése előfordulhat, amennyiben az érintett önkéntesen közli és kifejezett hozzájárulását adja ezen személyes adata kezeléséhez. 

5. A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, IDŐTARTAMA ÉS JOGALAPJA

image.png
image.png
image.png

6. HÍRLEVÉL 

Az Adatkezelő a Weboldalán lehetőséget biztosít hírlevélre történő feliratkozásra.  

A Felhasználó ezáltal előzetesen és kifejezetten - jelen Tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva - hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos hírekről, aktualitásokról elektronikus üzeneteivel (hírlevél) a megadott elérhetőségein tájékoztassa, az Adatkezelő a tájékoztatás küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. Az Adatkezelő nem küld kéretlen promóciós üzeneteket. 

Hírlevél esetében az Adatkezelő, mindaddig kezeli a Felhasználó hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig a Felhasználó a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél üzenet alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri – korlátozás és indokolási kötelezettség nélkül - a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén az Adatkezelő további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. A Felhasználó bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja. 

 

A kezelt adatok köréről, céljáról, jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról szóló tájékoztatás a jelen Tájékoztató V. fejezetének 3. pontjában található.

 

7. TELEFONSZÁMOK FELHASZNÁLÁSA 

 

Az Adatkezelő az általa kezelt telefonszámokat jelen Tájékoztatóban meghatározott módon használja fel. A telefonszámok kezelése elsősorban a kapcsolattartást, adategyeztetési célokat szolgálja. Marketing célú SMS üzenet küldésére nem kerül sor. 

 

8. KÖZÖSSÉGI OLDALAK 

 

A kezelt adatok köre: Facebook, Instagram közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a Felhasználó nyilvános profilképe.

 

Az Érintettek köre: valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook közösségi oldalon és

„kedvelte”, „követte” az Adatkezelő oldalát.

 

Az adatgyűjtés célja: a közösségi oldalakon, az Adatkezelő oldala egyes tartalmi elemeinek, tájékoztatásainak a megosztása, illetve „kedvelése”.

 

Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az Érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. https://www.facebook.com/policy; https://www.instagram.com/about/legal/privacy

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

9. AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult Adatfeldolgozót igénybe venni. Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz. 

Az Adatkezelő az alábbi Adatfeldolgozót veszi igénybe: 

 

A. Tárhely-szolgáltató

Az Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

A hírlevélküldés a WIX szerverein keresztül történik, Wix.com LTD (címe: 6350671, Izrael, Tel Aviv, 40 Namal, adószáma: EU442008451).

 

E-mail üzenetek küldése a Do Média Kft. tárhelyén keresztül Google Workspace szolgáltatás, valamint a WIX szerverein keresztül történik. Do Média Kft: Székhely: 2500 Esztergom, Lőrinc utca 8. fszt 1. E-mail: hello@domdom.hu Telefon: +36.33999616 (munkanapokon 09:00-15:00 CET), Honlap: https://www.domdom.hu

 

Az Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: a honlap elérhetővé tétele, megfelelő működtetése, tárhely-szolgáltatás.

A gyűjtött személyes adatállomány tárolásának helye: a tárhelyszolgáltató szerverein és lásd 2. pont. 

 

B. Az Adatkezelő a programokra regisztrált Érintettek személyes adatainak tárolására a Google Drive online fájltároló szolgáltatást alkalmazza, amelyet a Google LLC üzemeltet. Ez lehetővé teszi állományok online tárolását és megosztását. A Google adatvédelmi irányelvei itt olvashatóak.

 

10. TECHNIKAI ADATOK, COOKIE-K KEZELÉSE

 

A süti egy kisméretű fájl, ami a felhasználói számítógép felismerésére alkalmas, és amit a honlap szervere küld a felhasználó böngészőjére. Több információt is szerezhet a sütikről, ha ellátogat a www.allaboutcookies.org, vagy a www.aboutcookies.org honlapokra.

Működéshez szükséges sütik

Ezek a sütik szükségesek a honlap alapvető működéséhez, és Ön nem tudja kikapcsolni őket a böngészőjén. Általuk a honlap szerverén automatikusan rögzítésre kerül az Ön számítógépének IP címe, látogatásának kezdő és befejező időpontja. Ezek a sütik automatikusan törlődnek a tárhely szolgáltató webszerveréről amikor Ön távozik a honlapról. 

Munkamenet sütik (session cookie-k)

A honlap a testreszabott kiszolgálás elősegítése érdekében ún. munkamenet sütivel azonosítja a böngészője és az operációs rendszere adatait. Ezek a sütik névtelen információkkal dolgoznak, nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat. Az adatkezelő és tárhely szolgáltatója ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a honlap kényelmesebb működésének elősegítésére és a látogatottsági statisztikák elkészítésére használja.

Harmadik féltől származó sütik (third party cookie-k)

Amikor a honlapot megtekinti, az Ön számítógépén lévő böngésző nemzetközi szolgáltatóktól származó sütiket tölt le, de nem az Egyesület webcíméről, hanem a nemzetközi szolgáltató (Google) domainjéről. Az ebből származó információk nem a honlap tárhelyén, hanem a nemzetközi szolgáltató tárhelyén lesznek tárolva, az ő adatvédelmi szabályaik alapján. A nemzetközi szolgáltató ezek által nem tudja beazonosítani az Ön személyét.

A honlap a következő nemzetközi szolgáltatóktól származó sütiket használja:

 • Google Analytics (célja: anonim látogatottsági statisztikák generálása)

 • Google AdWords Remarketing (célja: a Google által biztosított hirdetési lehetőségek használata)

Ha ezek működésével kapcsolatban részletesebben kíván tájékozódni, kérjük, tekintse át a Google adatbiztonsági oldalait: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Ha Ön nem szeretné, hogy harmadik féltől származó süti kerüljön a számítógépére, lehetősége van a sütik elhelyezésének lehetőségét a böngészőjén (általában a Beállítások menüben) letiltani, vagy csak bizonyos egyedi azonosítók elhelyezését megengedni. Ilyenkor lehet, hogy bizonyos szolgáltatásokat nem, vagy nem úgy ér el, mintha engedélyezte volna a sütik elhelyezését.

11. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA

 

Az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja. 

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, a Weboldal technikai fejlesztése, az Felhasználó jogainak védelme. A statisztikai összesítés az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ezáltal nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak. 

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Egy megadott e-mail címmel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e Tájékoztatóban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek nem kerülnek átadásra. 

Az Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat az ismert elérhetőségeken keresztül. 

E Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az Adatkezelő az adat felvételekor ad tájékoztatást. 

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén az Adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. Az Adatkezelő ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

12. AZ ÉRINTETTEK JOGAI 

A. A hozzáférés joga

Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon. 

B. A helyesbítéshez való jog

Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.

C. A törléshez való jog

Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a hozzájárulása alapján kezelt személyes adatokat a Rendeletben meghatározott feltételek esetén. 

D. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

E. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Érintett kérheti, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést a GDPR 18. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén. 

F. Az adathordozhatósághoz való jog 

Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

G. A tiltakozáshoz való jog 

Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen.

Tájékoztatás kérése 

Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást. 

Intézkedési határidő

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatja az Érintettet a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez 30 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Érintettet.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül írásban közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait, az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a XVI. pontban meghatározott felügyeleti hatóságnál vagy élhet bírósági jogorvoslati jogával.

13. A FELHASZNÁLÓ TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül - világosan és közérthetően - tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintett(ek) jogaira és szabadságaira nézve. 

Az Adatkezelő az Érintett részére adott tájékoztatásban ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, közli a további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismerteti az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 

Az Adatkezelő a GDPR 34. cikk (3) bekezdésében foglalt esetek valamelyikének teljesülése esetén nem köteles tájékoztatni a Felhasználókat.  

14. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

A. Az Érintett a személyes adatainak kezelésére vonatkozó észrevétellel az Adatkezelőhöz fordulhat az postai úton vagy e-mail útján.

 

B.  Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

C. Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Postafiók: 9.

Telefon: +36 -1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

 

15. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A. Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Az adatok tárolása biztonságos, jelszóval védett számítógépen, adattárolókon vagy felhőtárhelyen történik, korlátozott felhasználói hozzáféréssel. 

Az Adatkezelő informatikai rendszereit érintő biztonsági mentésekkel kapcsolatos követelményeiről, feladatköreiről, valamint a mentési eljárásról az erre vonatkozó kérésre tájékoztatást nyújt.

B. Az Adatkezelő figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint a kialakult adatvédelmi hatósági gyakorlatnak megfelelően járjon el. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR); 

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) 

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ekertv.);

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.). 


 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2022. június 13. napján lép hatályba. 

bottom of page